HUISREGELS EAT N BEAT

 

• Van bezoekers van festival EatNBeat wordt verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de reglementen die op het evenement van toepassing zijn, en zij dienen zich hier ook aan te houden.
• In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.
• Het is bezoekers verplicht zich bij binnenkomst te kunnen legitimeren met een volgens de Nederlandse Wet geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs), dus géén kopieën! Ook op het terrein is het mogelijk dat u gevraagd wordt zich te legitimeren.
• Het is verboden gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, maar ook glas, blik en plastic flessen) het festivalterrein op te nemen. Ook proffesionele foto- en filmapparatuur, alsmede apparatuur om geluidsopnames te maken zijn  verboden. Daarnaast is het niet toegestaan zelf eten en drinken mee te nemen. Direct na binnenkomst kan elke bezoeker door het bevoegde beveiligingspersoneel gefouilleerd worden en kunnen uw tassen en kleding doorzocht worden. Mocht een bezoeker toch één of meer van bovengenoemde niet-toegestane voorwerpen bij zich dragen, wordt dit onmiddellijk zonder dat dit retour gevraagd kan worden- in beslag genomen. Bovendien kan er contact opgenomen worden met de politie en aangifte worden gedaan.
• Bezoekers die zich niet aan de inspectie onderwerpen, wordt de toegang geweigerd zonder teruggaaf van eventuele entreegelden.
• Het dragen van gevaarlijke sieraden is ter beoordeling van de beveiliging.
• Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verschaft.
• Indien geconstateerd wordt dat een bezoeker jonger dan 18 jaar toch alcohol nuttigt, wordt hem/haar direct dringend verzocht het festivalterrein te verlaten. Hetzelfde geldt voor de persoon die alcohol besteld heeft voor een bezoeker onder de 18 jaar.
• Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van optredens gebeurt geheel op eigen risico.
• Het bestuur, de eigenaar van de locatie en/of de organisatoren dan wel personen die voor EatNBeat werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die de bezoekers van het evenement mochten ondervinden, zowel binnen als buiten het terrein. Hieronder wordt ook diefstal en vermissing verstaan.
• Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, de gebouwen, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
• Bezoekers dienen zich te allen tijde aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het aanwezige personeel te houden.
• De security, de politie en de brandweer hebben het recht  het terrein geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) af te sluiten.
• Gekochte entreekaarten kunnen in geen geval worden teruggenomen en zijn alleen -geldig op de datum die op desbetreffende kaart vermeld staat.
• Bezoekers zonder geldig entree- en/of legitimatiebewijs zal de toegang worden geweigerd.
• De entreebewijzen zijn strikt persoonlijk en het is daarom verboden deze door te verkopen aan derden en/of op enige wijze aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden.
• Het geplande programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen, zonder dat als gevolg hiervan entreekaarten kunnen worden geretourneerd. Bij het niet doorgaan van één of meerdere delen van het programma, zal de organisatie er alles aan proberen te doen een vergelijkbaar vervangend programma aan te  bieden.
• Het is verboden dieren mee het festivalterrein op te nemen.
• De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van het festivalterrein zonder opgave van reden. Ook personen onder invloed van alcohol of drugs kan de toegang ontzegt worden.
• Het is ten strengste verboden op het festival illegale middelen zoals drugs bij zich te dragen of te verhandelen.
• Personen met een geldend horecaverbod in Ermelo zijn (gezien het evenement in Ermelo plaatsvindt) op het festival niet welkom.
• Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.
• Alcoholgebruik op de openbare weg en verstoring van de openbare orde is (wettelijk gezien) verboden.
• Het is verboden plastic glazen en snackbakjes mee buiten het festivalterrein te nemen.
• Festivalattributen zoals afvalbakken en meubilair mogen niet door de bezoekers worden verplaatst.
• Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
• Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren van EatNBeat, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom het festival en de omringende parkeerplaatsen  uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan.
• Consumptiemunten zijn alleen geldig tijdens deze editie van EatNBeat en kunnen niet worden geretourneerd met teruggave van gelden..
• Het is bezoekers niet toegestaan besloten ruimtes te betreden zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeel.
•  Nooddeuren mogen alleen geopend worden in geval van nood of met toestemming van het personeel.
• Het EatNBeat-festival duurt een dag dagen en er is voor deze dag een maximum aantal bezoekers vastgelegd. Daarom geldt voor de entreekaarten:op = op!!!
• Gevonden voorwerpen moet u inleveren bij de kassa. Enige tijd na afloop van het festival zal op internet te raadplegen zijn welke voorwerpen gevonden zijn en hoe de rechtmatige eigenaar deze terug kan krijgen.
• Tijdens het evenement worden (foto)opnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele, dan
wel commerciële doeleinden.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen.
• U kunt uw auto  parkeren op de daartoe bestemde parkeerplaats. Indien de  parkeerplaatsen in de directe omgeving vol raken dient u de aanwijzingen van
de verkeersregelaars strikt op te volgen.
• Bezoekers met de fiets dienen de fietsen te plaatsen op de daarvoor bestemde locaties
• Crowdsurfen is verboden, evenals het klimmen op het podium of de tenten.
• Bij overtreding wordt men direct van het festival verwijderd.
• Het is verboden met drank te gooien. Indien dit toch gebeurt wordt betreffende persoon van het festival verwijderd.
• Geweld, agressie en racistische uitingen worden niet getolereerd.
• Er zijn voldoende gratis toiletvoorzieningen: Wildplassen is niet toegestaan en zal streng beboet worden.
• Klachten dient u direct bij de beveiliging te melden.
• Voor een eventuele ‘terroristische’ aanslag is de organisatie niet verantwoordelijk.
• Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u ons altijd mailen: info@eatnbeat.nl